Facebook Twitter Instagram Pinterst
Tel: +355 44 806 061
info@globe.al

Në të gjitha dyqanet e rrjetit Globe mund të paguhet me këste nëpërmjet pesë bankave të cilat e mundësojnë këtë: 


UNION BANK, RAIFFEISEN BANK, BKT, CREDINS BANK DHE SOCIETE GENERALE ALBANIA.

Si të aplikoni për pagesat me këste:

*PAGESË ME KËSTE ME UNION BANK 

Dokumentacioni i nevojshëm:

a) ID

b) Vërtetim page/të ardhurash

c) Çertifikatë Familjare

d) Statement Bankar

 

Dyqanet që mund të merret Kredi me Union Bank:

Tiranë, Vlorë, Elbasan, Fier, Tirana Ring Center, Citypark.

UNION BANK ofron kredi deri në 300'000 Lekë pa dorëzanës.

 

* PAGESË ME KËSTE ME RAIFFEISEN BANK

Dokumentacioni i nevojshëm: 

1- Pagamarrës në Raiffeisen Bank

a) ID 


2- Jo pagamarrës në Raiffeisen Bank

a) ID

b) Vërtetim page/të ardhurash

c) Çertifikatë Familjare

d) Statement Bankar


3- Të vetëpunësuar/pronar 

a) ID

b) Çertifikatë familjare ose Librezë të energjisë elektrike 

c) NIPT-I 

ç) Vetëdeklarimi I fitimit të Tatim Taksave ose (bilanci vjetor)

d) Kopje të FDP të fundit (sigurimet shoqërore/shëndetsore, taksat e bashkisë)

 

Dyqanet që mund të merret Kredi me Raiffeisen Bank:

Qendra Globe, City Park, Vlorë, Fier, Tirana Ring Center.

 

*Blerje me Kartë Prima Këste - BKT

Të gjithë klientët e BKT që kanë një kartë  PRIMA KESTE mund të blejnë me këste:

1- Me 0% interes të gjitha pajisjet të cilat janë të përcaktuara dhe nuk janë në ofertë

2- Me interes të gjitha pajisjet të cilat janë në ofertë dhe nuk mbulohen nga Prima Këste 0%

 

*Blerje me Karten e Kreditit Visa - CREDINS BANK

Të gjithë klientët e CREDINS BANK që kanë një Kartë Krediti Visa mund të blejnë me këste në të gjitha Pos-et Credins:

     1- Me 0% interes në të gjitha dyqanet Globe.

     2- Me 0% të gjitha pajisjet edhe ato në ofertë.

 

* PAGESË ME KËSTE ME SOCIETE GENERALE ALBANIA

Dokumentacioni i nevojshëm: 

a) ID

b) Vërtetim page/të ardhurash

c) Çertifikatë Familjare

d) Statement Bankar

SOCIETE GENERALE ALBANIA ofron kredi deri në 200'000 Lekë pa dorëzanës.